چه راهی برای درامد زایی می شناسید

شما چگونه درامد به دست می اوردید؟