رفع مشکل در یادگیری

 
    1. اگر خسته هستید برای مطالعه اقدام نکنید چون این کار کمکی به تقویت حافظه و کار یادگیری شما نخواهد کرد.
    2. غذا های مقوی بعد از یادگیری قوای شما را بازیابی می کنند.
    3. اگر درس یا مبحثی عمیق است، برای یادگیری آن را به چند بخش تقسیم کنید و یک جا اقدام نکنید.
    4. رمز ها و نشانه ها یکی از بهترین روش ها می باشند. حتما استفاده کنید.
    5. اگر بدون مرور درس بخوانید، مطمئن باشید برای شما سودی ندارد.برگرفته شده از sngraph.blog.ir