روشهاي عملی تقویت حافظه از نظرطب اسلامی

  1. خوردن کندر در تقویت حافظه بسیار موثر است.
  2. گذاشتن حنا بر سر حتی اگر به مقدار کم باشد روشی عالی براي تقویت حافظه محسوب می شود.
  3. ذکر صلوات به طور عجیبی حضور ذهن و تقویت حافظه را به همراه دارد.
  4. دایم الوضو بودن باعث تقویت حافظه می شود.
  5. پوشیدن سر در روز هاي سرد و بعد از هر بار استحمام باعث تقویت حافظه می شود.
  6. حفظ و تلاوت قرآن به طور عجیبی حافظه را تقویت می نماید.
  7. مطالع و حفظ شعر نیز در تقویت حافظه موثر است.
  8. جالب است بدانید مصرف نان تازه به صورت مداوم باعث کاهش حافظه و استفاده از نانی که 13 ساعت از پختش گذشته است
    موجب تقویت حافظه می شود البته به شرطی که بیات نباشد .