دفترکل توزیع شده Ledger Distributed چیست؟

دفترکل توزیع شده Ledger Distributed چیست؟

دفتر کل توزیع شده همانطور که از نامش مشخص است مرکزیت خاصی ندارد و توسط نهاد یا ارگانی مدیریت و کنترل نمی شود. تمامی اطلاعات موجود اعم از داده هاي مالی، غیر مالی و سایر داده ها، دیگر داخل یک سرور نگهداري نمیشود، بلکه بین بی شمار سیستم توزیع میشود. افراد در این تکنولوژي یک شبکه را تشکیل میدهند و اگر قرار است تراکنش یا اطلاعاتی ثبت شود، این اطلاعات داخل سیستم تمامی اعضا شبکه ثبت میشود. تمامی اعضاي شبکه یک نسخه از دفتر کل را در سیستم هاي خود دارند. به هر یک از این سیستم ها یک گره یا NODE گفته می شود. اگر تراکنش یا اطلاعاتی بخواهد ثبت شود میبایست با توافق تمامی اعضاي شبکه این اتفاق بیفتد و پس از تایید بیش از نیمی از اعضاي شبکه (بستگی به سیاستهاي اجماع آن شبکه دارد)، آن تراکنش یا اطلاعات ثبت میشود و دفتر کل تمامی اعضاي شبکه به روز رسانی می شود. بنابراین هر تغییري در شبکه از چشم اعضاي آن دور نخواهد ماند و می بایست آن تغییر با موافقت و تایید اعضا شبکه صورت گیرد. 

مزایاي دفتر کل توزیع شده

امنیت : از آنجا که سرور مرکزي وجود ندارد و تمامی اطلاعات در سیستم هاي اعضا توزیع شده است، بنابراین امکان هک و یا حمله به آن بسیار دشوار است. زیرا اگر فردي بخ واهد اطلاعاتی را تغییر دهد یا هک کند میبایست این کار را در سیستم تمامی اعضاي شبکه انجام دهد که واضح است تقریبا نشدنی است.

صرفه جویی در هزینه : از آنجا که شخص واسط حذف می شود، دیگر نیازي نیست براي انجام تراکنش ها و یا سایر فعالیت هاي خود به شخص واسط هزینه اي را بپردازید. همان بانک را در نظر بگیرید. براي انجام تراکنش هاي شما و انتقال پولتان کارمزد دریافت میکند که این واسطه در تکنولوژي دفتر کل توزیع شده از میان رفته است (بیشتر ارزهاي دیجیتال براي حفظ شبکه و ترغیب دیگران به مشارکت در اجماع جهت تایید تراکنش ها مبلغی را به عنوان fee Transaction دریافت می کنند).

سرعت : در این تکنولوژي افراد به صورت همتا به همتا (peer to peer (به یکدیگر متصلند و براي انجام تراکنش ها و یا فعالیت هاي دیگر نیاز به شخص واسط نیست و تمامی فعالیت هاي توسط اعضاي شبکه صورت میگیرد که این امر باعث افزایش سرعت تا حد قابل قبولی میشود.

شفافیت : از آنجا که هیچ تمرکزي از سمت هیچ نهادي روي آن نیست بنابراین همه چیز شف اف اتفاق میفتد و هر اتفاق و تغییري توسط اعضاي شبکه مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین کسی نمیتواند اطلاعات را به دلخواه خودش تغییر دهد و یا اطلاعات اشتباه وارد کند. کاربردهاي دفتر کل توزیع شده از دفتر کل توزیع شده می توان در تمامی زمینه ها و صنایعی که با داده و ذخیره و استفاده از آنها سروکار دارند، استفاده کرد، به عنوان مثال در زمینهي بهداشت میتوان از طریق دفتر کل توزیع شده، س وابق بیماران و اطلاعات پزشکی مربوط به آنها را ثبت کرد. همچنین در اسناد و املاك می توان اطلاعات مربوط به خرید و فروش ها را ثبت کرد و یا اینکه ثبت احوال می تواند براي ثبت اسامی و شماره ملی ها از این تکنولوژي بهره ببرد. بانک ها، اداره پست، اداره برق و خیلی از صنایع و شرکت هاي دیگر نیز می توانند از دفتر کل توزیع شده براي ثبت و ذخیره اطلاعات و انجام تراکنش هاي خود استفاده کنند.