موانع موجود برای کارآفرینی اینترنتی

موانع موجود برای کارآفرینی اینترنتی

با هر موج جدید تکنولوژی استارتاپ های جدیدی ظهور کردنند و دست به نوآوری های بزرگ و مفیدی برای جامعه زدنند. در حقیقت با استفاده از خلاقیت و مهارتی که داشتند توانستند در عرصه استارتاپ ها دست به اقدامات بزرگی بزنند. اما در این راه موانع بسیاری بر سر راه استارتاپ ها بوده که در این مطلب می خواهیم به این موارد بپردازیم.

  1. روند طولانی رسیدن از ایده به محصول برای محصولات
  2. هزینه های تولید بسیار زیاد
  3. دست نداشتن به مشتریان اولیه
  4. ساختار سرمایه گذاری ریسک پذیر و نامطمئن
  5. تخصص ایجاد و مدیریت استارتاپ ها
  6. موفقیت شانسی و بدون نظم و مقررات مشخص
  7. روند کند مطرح شدن و به کارگیری آن توسط شرکت های بزرگ

این موارد در سال های اخیر تغییر کرده اند و حتی روند رشد تکنولوژی ها افزایش یافته است و قیمت عرضه به مشتریان اولیه کمتر شده. بلکه در زمینه استارتاپ ها شبکه سازی و ارتباط با دیگر کارآفرینان بسیار راحت شده است.

برای اینکه استارتاپ راحت تر پیشرفت کند باید فراگیر و مردمی شود تا سریع آن استارتاپ و کسب و کار مطرح شود. فشرده کردن روند طراحی و توسعه محصولات باعث می شود مشتریان زودتر به استارتاپ شما باور پیدا کنند.