طراحی شخصیت و NFT

طراحی شخصیت و NFT

طراحی انواع کاراکتر ها برای متحرک سازی و موشن گرافی و فروش NFT

https://nurad.ir/index.php?page=item&id=108
شناسه تلگرام: @Amirsworks