چند مسئله برنامه نویسی

1-  برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند عددی را که رقم یکانش بزرگتر است را 10 بار و عدد دیگر را 5 بار چاپ کند

  2-  برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اگر 1 بود از 1 تا 10 بنویسد و اگر 2 بود از 10 تا 20 بنویسد و اگر 3 بود بود از 20 تا 30 بنویسد و . . . .

3- برنامه ای بنویسید که اعداد متقارن 6 رقمی را چاپ کند

4- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و اعداد زوج بین آنها را چاپ کند

5- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و بیست  مضرب آن و همه مقسوم علیه های آنرا چاپ کند

6- برنامه ای بنویسید که  دو عدد بخواند و  مقسوم علیه های مشترک آن دو را چاپ کند

7- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و بیست مضرب مشترک آن دو را چاپ کند

8- برنامه ای بنویسید که N  را بخواند و اعداد N   رقمي را چاپ کند

 

 

http://snur.ir/programming/276-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html